Warunki | Bicen Rent a Car +48 510 298 888 EN, PL
Bicen Rent a CarBicen Rent a Car

Warunki

I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez spółkę działającą po firmą BICEN RENT A CAR SP. Z O.O.
Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że dana umowa stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.
3. Stronami umowy najmu samochodu jest:
1) Wynajmujący – BICEN RENT A CAR SP. Z O.O.z siedzibą przy Rondo Daszyńskiego 2b/26p, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru Centralna Ewidencja Informacja o Działalności Gospodarczej
REGON 520448896,
NIP 7011058805.
2) Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

II. Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem
§ 2

1.Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport) oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem.
2. Najemcą może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.
3. Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
4. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 i 2, wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
5. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu.
§ 3

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty ( w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.
2.W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w § 2 Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję.

§ 4

1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy najmu samochodu.
2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
3. Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie.
4. Samochód jest przekazywany z ilością paliwa wystarczającą do dojechania na stację benzynową, najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z takim samym stanem paliwa. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.
5. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.

III. Obowiązki najemcy
§ 5

1. Najemca zobowiązany jest do:
1) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu).
2) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
3) korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu,
4) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
5) każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad,
6) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
7) każdorazowo po zakończeniu jazdy – zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego oraz kompletu kluczyków poza samochodem,
8) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
2.Najemcy w szczególności zabrania się:
1) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość
2) przekraczania dopuszczalnej prędkości
3) palenia tytoniu w samochodzie
4) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego
5) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy
6) uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów
7) przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.
8). W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 Najemca traci kaucję za dany samochód.
9). W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa w ust. 2 pkt.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami lub zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt.4.

§ 6

1. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami.
2. Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, Wynajmującemu bądź osobie przez niego upoważnionej.

§ 7

1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie.
2. Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
3. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania samochodu.
4.Samowolne przedłużanie najmu o ponad 59 minut powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę.
5. W przypadku zawinionego przez Najemcę niezgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenia samochodu w ciągu 5 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w zawartej umowie najmu będzie podstawą dla Wynajmującego do:
1) obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;
3) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia najmu wg Cennika.
4) zatrzymanie wpłaconej przez Najemcę kaucji.

§ 8

Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie powoduje oprócz utraty kaucji, naliczenie kary umownej w wysokości podwójnej wartości kaucji za każdą kolejną dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.

§ 9

1. W razie kradzieży lub awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer 510298888 bądź 501088888.
3. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć samochód.
4.W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.
5. W przypadku kradzieży samochodu, z winy Najemcy (w szczególności wskutek niezabezpieczenia samochodu, tj. niezamknięcia samochodu i nieuruchamianie alarmów oraz blokad), kaucja przepada.

§ 10

Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.

IV. Obowiązki Wynajmującego
§ 11

1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.
2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
1) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy,
2) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę,
3) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

V. Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucja i kary umowne
§ 12

1. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną forma rozliczeń.
2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.bicenrentacar.pl.
3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.

§ 13

Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:
1) wydania samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 50 zł.
2) zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 50 zł .
3) podstawienie samochodu lub jego odbiór w granicach Warszawy, w zależności od odległości – 30 do 150 zł.
4) wynajęcie nawigacji GPS na Polskę za każdą dobę wynajęcia- 20 zł.
5) wynajęcie fotelika dla dziecka od 0-18 kg, za dobę wynajęcia – 20zł.
6) wynajęcie fotelika dla dziecka od 9-36 kg, za dobę wynajęcia – 20zł..
7) zwrotu samochodu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie – 10 zł/ l.
8) zwrotu brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – 50zł.
9) przekroczenia limitu kilometrów –
Grupa A,B,C,C+,T,P 0,50 zł / za każdy przekroczony kilometr.
Grupa D 0,60 zł / za każdy przekroczony kilometr.
Grupa D+, SUV, Premium 0,70 zł za każdy przekroczony kilometr.
Grupa Sport / 2,5 zł za każdy przekroczony kilometr.
10) Udział własny w szkodzie w przypadku uszkodzenia z winy najemcy
Grupa A,B,C,C+,T 2000 zł netto
Grupa D,P 4500 zł netto
Grupa D+, SUV 12,000 zł netto
Grupa Premium 18,000 zł netto
Grupa Sport 60,000 zł netto
11) W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy , Wynajmujący może obciążyć Najemcę za każdy dzień postoju auta zgodnie z cennikiem do momentu naprawy auta.
12) obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 100 zł za każde udzielenie informacji.

§ 14

1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
1) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
2) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
3) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
4) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy
5) zawinionego przez Najemcę niezwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu,
3. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:
1) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu – 800 zł.,
2)zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka – 400 zł.,
3) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu karty pojazdu – 500zł.,
4) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł.,
5) złamanie zakazu palenia tytoniu samochodzie – 1000 zł.,
6) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 500 zł.,
7) zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 1000 zł.,
8) utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy – 5000 zł.
9) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -10.000 zł.,
10) dokonania przez Najemcę demontażu lub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego- koszty przywrócenia plus 1000 zł.,
4. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

VI. Postanowienia końcowe
§ 15

1. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
2.Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.
3.W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
4.Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej www.bicenrentacar.pl ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto.

W przypadku kradzieży
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami najmu oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję.

Menu